Privacy Stemwijzer 2017

Stembiljet

Stemmen (uitsnede) van J.M. Luijt [CC BY 2.5]

Welkom bij de Privacy Stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Met de stemwijzer bepaalt u welke partij het best met uw mening over privacy overeenkomt. Dit gebeurt aan de hand van tien stellingen. De veertien partijen die de afgelopen maanden in de peilingen minimaal een zetel hebben behaald, zijn in de stemwijzer opgenomen.

De stemwijzer is voor het grootste deel gebaseerd op het daadwerkelijke stemgedrag van partijen in de afgelopen vier jaar. Waar het stemgedrag niet bekend is, is het standpunt uit het verkiezingsprogramma gehaald.

Start de stemwijzer

Stelling 1

Kentekens van alle rijdende auto's moeten worden gefotografeerd, zodat de politie die gegevens later kan gebruiken om mensen op te sporen.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Kentekenscanners langs de wegen

De Tweede Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met een wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. Er komen daarvoor (mobiele) camera's langs de wegen die de kentekens van alle langsrijdende auto's registreren. Deze gegevens worden vier weken bewaard en mogen gedurende die tijd doorzocht worden om mogelijke verdachten te vinden van ernstige misdrijven. Ook de AIVD krijgt toegang tot de informatie. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 2

Het is goed dat in bepaalde wijken nieuwe huurders door de politie worden gescreend.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Screenen van huurders

Screenen van huurders

Overschie van Peter Hilton [CC BY-NC-SA 2.0]

De gemeente kan straks voor een bepaalde wijk een screening van toekomstige huurders instellen. Zodra een woningzoekende zich meldt, stelt de politie een overzicht samen over de afgelopen vier jaar van alle relevante gegevens die zij over de woningzoekende in haar systemen heeft staan. De betrouwbaarheid van die gegevens varieert. Het zijn niet alleen feiten, maar kunnen bijvoorbeeld ook meldingen van anderen (buren) zijn. De gemeente bepaalt op basis van dat overzicht of de woningzoekende een huisvestingsvergunning krijgt, eventueel met voorwaarden waaraan de woningzoekende zich moet houden.

Aanleiding voor deze wet is, dat er gemeenten zijn die bepaalde mensen uit achterstandswijken willen weren. Het screenen geldt niet voor koopwoningen.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 3

De mogelijkheden voor preventief fouilleren moeten ingeperkt worden.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Inperken preventief fouilleren

Preventief fouilleren

Zomercarnaval 2007 van marius van der wel [CC BY-NC-SA 2.0]

Sinds 1 juli 2014 is het preventief fouilleren verruimd. Burgemeesters mogen in een 'noodsituatie' per direct een gebied aanwijzen waarin voor maximaal 12 uur iedereen preventief door de politie gefouilleerd kan worden. Hiervoor is geen toestemming van het Openbaar Ministerie of de gemeenteraad nodig.

In 2013 bleken van de 34 grootste gemeenten dertien gemeenten preventief fouilleren in te zetten. Tien gemeenten waren er alweer mee gestopt, onder andere omdat het fouilleren teveel politiecapaciteit vergde in verhouding tot de resultaten. Elf gemeenten hebben de bevoegdheid nooit gebruikt.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 4

Om fraude op te sporen mogen zorgverzekeraars zonder toestemming in medische dossiers van mensen kijken.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars

Inzage medisch dossier

'geen titel' van Darko Stojanovic [CC0 Public Domain]

Zorgverzekeraars zouden als laatste stap in een controleproces zonder toestemming van de patiënt in zijn of haar medische dossier mogen kijken. Minister Schippers denkt dat dit noodzakelijk is om zorgfraude te kunnen bestrijden.

In 2015 is er voor 11 miljoen euro aan fraude geconstateerd. Dat is 0,015% van het zorgbudget van circa 73 miljard euro. De fraude die door patiënten is gepleegd bedraagt daarvan 1,4 miljoen euro. De overige 9,6 miljoen fraude wordt door zorgverleners of tussenpersonen gepleegd.

Deze inzagebevoegdheid voor zorgverzekeraars wordt nu wettelijk vastgelegd. De Tweede Kamer is al akkoord. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 5

Het is nodig dat er meer cameratoezicht komt.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Meer cameratoezicht

Flexibel Cameratoezicht

Drone Pilot II van Dick Sijtsma [CC BY-NC 2.0]

Sinds 1 juli 2016 kunnen burgemeesters zelfstandig besluiten waar en welke camera's zij in een bepaald gebied inzetten. De gemeenteraad geeft alleen nog in algemene zin goedkeuring of er cameratoezicht ingezet mag worden. Burgers kunnen geen bezwaar meer maken tegen toezichtscamera's. Er gelden geen beperkingen meer voor het soort camera's dat wordt gebruikt. Rijdende of vliegende camera's onder drones zijn nu ook mogelijk.

Er zijn geen evaluaties waaruit blijkt dat cameratoezicht overlast tegengaat. De gemeente Amsterdam concludeert in een evaluatie over 2011 dat cameratoezicht "...geen eenduidig effect [heeft] op objectieve/subjectieve veiligheid." Ook blijkt dat de preventieve werking beperkt is. "Veel daders zijn impulsief, bijvoorbeeld door de invloed van alcohol, drugs of hevige emoties, en zij houden vooraf geen rekening met mogelijke risico's en dus ook niet met cameratoezicht.".

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 6

Voor beter toezicht op de privacyregels moeten er meer geld en middelen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Meer geld naar Autoriteit Persoonsgegevens

Logo Autoriteit Persoonsgegevens

'Logo AP' van Privacy Barometer [CC0 Public Domain]

Doordat er steeds meer gegevens van mensen worden verwerkt, krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het steeds drukker. Daarbij krijgt de toezichthouder ook nog eens meer taken toebedeeld. Zo is er sinds 1 januari 2016 een meldplicht voor datalekken. De AP moet die meldingen registreren en onderzoeken. Ook komen er nieuwe taken aan vanwege de nieuwe Europese algemene verordening gegevensverwerking.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al laten weten dat ze te weinig capaciteit heeft. Een voorstel van de Tweede Kamer om met de toezichthouder in gesprek te gaan om te onderzoeken of er meer geld nodig is, haalde op 6 december 2016 geen meerderheid.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 7

Om te bepalen of iemand hulp krijgt, mag de gemeente zoveel mogelijk achtergrondinformatie van een persoon bij instanties en zijn/haar omgeving opvragen.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Gemeenten verzamelen gegevens voor maatschappelijke ondersteuning

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als iemand hulp of een voorziening nodig heeft, brengt de gemeente de situatie van de persoon en zijn/haar gezinsleden zo volledig mogelijk in kaart. Hoe ernstig is de medische situatie? Wat is de eventuele diagnose van het UWV? Kunnen familie, vrienden of buren helpen? Welke informatie hebben zorgverzekeraars, belastingdienst, schuldhulpverlening, reclassering, uitkeringsinstanties en zorgverleners over de persoon?

Op basis van alle informatie bepaalt de gemeente welke hulp het meest passend is om te geven.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 8

De inlichtingendiensten mogen grootschalig het internet afluisteren.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Grootschalig afluisteren door AIVD

Volgens het nieuwe wetsvoorstel van minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis (VVD) mogen geheime diensten straks grootschalig het internet afluisteren. Deze gegevens mogen onbeperkt gekoppeld worden aan andere gegevens. De gegevens mogen ook met buitenlandse inlichtingendiensten worden gedeeld.

Daarnaast mogen de diensten elk geautomatiseerd apparaat hacken en gegevens daarvan kopiëren. Ook krijgen de inlichtingendiensten officieel de bevoegdheid een geheime DNA-databank in te richten.

De ministers vinden dat deze nieuwe bevoegdheden nodig zijn in de strijd tegen terreur.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 9

Rechters mogen in een rechtszaak ook kijken of een wet in strijd is met de Grondwet.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Constitutioneel Hof

Op dit moment mogen rechters wetten niet aan de Grondwet toetsen. In de Grondwet is onder meer het recht op privacy vastgelegd. Als een rechter wel naar de Grondwet mag kijken, krijgen burgers daarmee een stevige mogelijkheid om te toetsen of hun privacy niet onterecht wordt geschonden.

In bijvoorbeeld Duitsland bestaat deze mogelijkheid al, wat er voor gezorgd heeft dat er meer balans bestaat tussen de grondrechten en de benodigde inbreuken daar op.

pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling

Stelling 10

De politie mag computers en laptops van mensen hacken om verdachten op het spoor te komen.

toelichting
oneens
geen mening
eens

Hacken door politie

Hacked

'geen titel' van PeteLinforth [CC0 Public Domain]

Volgens een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VVD) mag de politie straks, na toestemming van een rechter, heimelijk inbreken op uw computer of mobiele telefoon, maar ook op andere elektronische apparaten als een webcam, slimme meter, een auto of een internetserver waar bijvoorbeeld foto's of documenten worden bewaard. De politie mag die apparaten doorzoeken, maar mag ook het gebruik van die apparaten gedurende vier weken afluisteren.

Het hacken kan een grote impact op de privacy van mensen hebben. Veel apparaten, zoals een smartphone of laptop bevatten in digitale vorm vaak een goed overzicht van iemands gehele privéleven.

pas stem aan
bereken mijn resultaat
terug naar de stelling

Overeenkomst

Uw gegeven mening komt het meest overeen met de bovenste partij(en).

grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk

Overeenkomst

In onderstaande tabel ziet u uw gegeven mening naast de standpunten van de politieke partijen.

 

Uw stem

1. Kentekenscanners langs de wegen
2. Screenen van huurders
3. Inperken preventief fouilleren
4. Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars
5. Meer cameratoezicht
6. Meer geld naar Autoriteit Persoonsgegevens
7. Gemeenten verzamelen gegevens voor maatschappelijke ondersteuning
8. Grootschalig afluisteren door AIVD
9. Constitutioneel Hof
10. Hacken door politie
Veeg naar links of kantel het scherm. →
bekijk uitkomst in detail
Deel via: twitter facebook mail linkedin linkedin

Privacy

Privacy Stemwijzer verzamelt met het beschikbaar stellen van deze website in sommige gevallen persoonsgegevens. Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens mag dat alleen als dat noodzakelijk is en zolang dat noodzakelijk is. Lees hieronder hoe we daar mee om gaan.

Algemeen
Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde doeleinden worden gebruikt. De gegevens die we van u opgeslagen hebben, worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hieronder aangegeven is. Daarnaast kan er een wettelijke plicht gelden om gegevens te overhandigen aan overheidsinstanties. Wij houden ons aan de wettelijke regels die hiervoor gelden.

Bezoek website
Zodra u de website bezoekt, leggen we uw ip-adres vast. Dat is noodzakelijk om de inhoud van de website naar u te kunnen verzenden. Daarnaast leggen we het ip-adres vast om mogelijk oneigenlijk gebruik van de website tegen te kunnen gaan. De ip-adressen worden na een maand vernietigd.

Privacy Stemwijzer meet het aantal bezoekers. Hiervoor wordt uw ipadres geanonimiseerd (hashing) opgeslagen. Privacy Stemwijzer maakt geen gebruik van cookies.

De verbinding waarover u contact maakt met de website is beveiligd. Hiervoor heeft Privacy Stemwijzer een SSL certificaat ('het slotje' in uw browser) ingesteld.

Stemwijzer
Privacy Stemwijzer verzamelt geen gegevens over uw keuzes of de uiteindelijk uitkomst van de stemwijzer. De stemwijzer draait volledig lokaal op uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone. Er worden geen gegevens teruggezonden naar Privacy Stemwijzer of enige andere website over uw gebruik van de stemwijzer.

De gehele Privacy Stemwijzer bestaat technisch gezien uit één webpagina, zodat niemand kan zien waar u binnen de stemwijzer op klikt of welke informatie u op de Privacy Stemwijzer raadpleegt.

terug naar de stemwijzer

Verantwoording

Stembiljet

Stemmen (uitsnede) van J.M. Luijt [CC BY 2.5]

De stellingen zijn afgeleid van (wets-)voorstellen die de afgelopen vier jaar in de Tweede Kamer zijn behandeld. Het gaat dan om wetsvoorstellen met een behoorlijke impact op privacy. Daarbij betrof het met name de aandachtsgebieden veiligheid, openbare orde en zorg. Elk van deze aandachtsgebieden komt terug in de stemwijzer, zodat een breed beeld over het standpunt over privacy verkregen wordt.

Ook op het gebied van sociale zekerheid zijn er maatregelen voorgesteld die de privacy raken, maar daarbij was er weinig onderscheid tussen de partijen of zijn standpunten niet bekend. Dit komt daarom niet terug in de stemwijzer.

Kijk voor meer informatie ook eens bij de 'veelgestelde vragen'.

terug naar de stemwijzer

Veelgestelde vragen

Waarom is er een Privacy Stemwijzer?

> Privacy is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. De overheid en bedrijven willen steeds meer van ons weten en op steeds meer plekken raken onze gegevens verzeild. Privacy is voor een groeiende groep mensen een belangrijk onderwerp om hun stemgedrag op te baseren.

Hoe is de Privacy Stemwijzer tot stand gekomen?

> De Privacy Stemwijzer is samengesteld door de redactie van Privacy Barometer. Privacy Barometer volgt al zeven jaar de ontwikkelingen in de politiek op het gebied van privacy.

Welke partijen zijn opgenomen in de stemwijzer?

> Alle partijen die de afgelopen maanden minimaal één zetel in de peilingen hebben behaald.

Hoe worden de partijstandpunten bepaald?

> De stellingen zijn afgeleid van (wets-)voorstellen in de Tweede Kamer. Van de meeste partijen is daarom bekend hoe er gestemd is of gestemd gaat worden. Als dit niet bekend is, zoals bijvoorbeeld bij de Piratenpartij die nu niet in de Tweede Kamer zit, is gekeken wat erover in het verkiezingsprogramma is gezegd. Als dit geen duidelijkheid geeft, is 'standpunt onbekend' opgenomen. Met name Forum voor Democratie heeft weinig over privacy-gerelateerde onderwerpen geschreven. Als het standpunt niet kan worden bepaald, wordt deze partij bij die stelling niet meegenomen in het uiteindelijke resultaat.

Hoe komt het resultaat van de Privacy Stemwijzer tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?

> Als de door u gegeven stem overeenkomt met het standpunt, krijgt die partij een punt. Als het standpunt niet overeenkomt of onbekend is, krijgt de partij geen punt. Na tien stellingen wordt het aantal punten geteld. De partij(en) met het hoogste aantal punten heeft de grootste overeenkomst met uw gegeven mening. Die partij verschijnt bovenin het uiteindelijke resultaat.

Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?

> De stelling is zo geformuleerd dat u in algemene zin eens of oneens zou kunnen zeggen. Mocht u toch niet exact weten of u het ermee eens of oneens bent, dan kunt u 'geen mening' kiezen. De stelling wordt dan niet meegenomen in het eindresultaat.

Zijn er ook andere versies van de Privacy Stemwijzer?

> De eerste Privacy Stemwijzer ontstond bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2015. Die had een eenvoudigere uitwerking, maar was qua opzet vergelijkbaar. U kunt hem hier bekijken.

Hoe zit het met mijn privacy?

> Zie daarvoor onze privacypagina.

terug naar de stemwijzer

Over ons

Logo Privacy Barometer

Logo van Privacy Barometer [CC BY-ND 4.0]

Privacy Stemwijzer is een uitgave van Privacy Barometer.

Privacy Barometer is een particulier initiatief dat de actuele stand van de politiek over privacy volgt. Wij zijn niet gebonden aan enige politieke partij of beweging.

U kunt ons bereiken via telefoon/Signal op 06 3437 2165 of via redactie@privacybarometer.nl. Het is mogelijk ons versleutelde email-berichten te sturen. Gebruik hiervoor onze OpenPGP sleutel. Lees deze instructie hoe je zelf versleutelde berichten kan versturen via email.

U vindt ons ook op Twitter en Facebook, of kijk op onze website.

terug naar de stemwijzer