Privacy Stemwijzer EK 2019

Stembiljet

Stemmen (uitsnede) van J.M. Luijt [CC BY 2.5]

Welkom bij de Privacy Stemwijzer voor de Eerste Kamer. Op 20 maart 2019 mag u stemmen voor de Provinciale Staten en daarmee kiest u indirect de Eerste Kamer.

Met deze stemwijzer bepaalt u welke partij het best met uw mening over privacy overeenkomt. Dit gebeurt aan de hand van elf stellingen.

In de stemwijzer zijn de partijen opgenomen die in recente peilingen minimaal één zetel voor de Eerste Kamer hebben behaald. Dat zijn in de praktijk de dertien partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.

De stemwijzer is voor het grootste deel gebaseerd op het daadwerkelijke stemgedrag van partijen in de afgelopen vier jaar in de Eerste Kamer. Waar het stemgedrag niet bekend is, is het standpunt van de stemmingen in de Tweede Kamer gebruikt.

Van Forum voor Democratie ontbreekt bij zes van de elf stellingen een standpunt. Ze zitten niet in de Eerste Kamer en pas twee jaar in de Tweede Kamer en hebben daardoor niet over alles meegestemd. De partij heeft geen reactie gegeven op onze vragen over hun standpunten.

Start de stemwijzer
toelichting

Stelling 1

Vingerafdrukken van mensen moeten op de identiteitskaart worden opgenomen.

oneens
geen mening
eens

Vingerafdrukken op ID-kaart

De Europese Commissie presenteerde op 17 april 2018 een voorstel dat op nieuwe paspoorten en identiteitskaarten gegevens van gezichtskenmerken en vingerafdrukken opgeslagen moeten worden.

Voorstanders stellen dat de identiteit van mensen zo beter gecontroleerd kan worden. Terrorisme en misdrijven kunnen daarmee beter bestreden worden.

Tegenstanders vinden het doorgeschoten controledrang. Ze constateren dat de vingerafdrukken die voor dit doel al sinds 2009 in het paspoort worden opgenomen, nergens door opsporingsdiensten worden uitgelezen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat meer dan 20% van de opgeslagen vingerafdrukken fouten bevat, waardoor het geen betrouwbaar middel is.

Standpunten

'Vingerafdrukken van mensen moeten op de identiteitskaart worden opgenomen.'

Eens:

50+

CDA

CU

PVV

SGP

VVD

Oneens:

D66

DENK

FvD

GL

PvdA

PvdD

SP

* in alfabetische volgorde.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug

▲ Let op! Gebruikt u deze knop als u terug wilt gaan.

OK
toelichting

Stelling 2

Bedrijven mogen met uw toestemming toegang krijgen tot uw betaalrekening en uw betaalgegevens.

oneens
geen mening
eens

Toegang tot uw financiële gegevens

toegang tot uw betaalgegevens

geen titel van sabinevanerp [CC0 Public Domain]

Een Europese richtlijn bepaalt dat bedrijven uw betalingsgeschiedenis bij banken mogen opvragen als u daar toestemming voor geeft. Ook mogen bedrijven met uw toestemming betalingen van uw rekening doen. Bedrijven worden met deze directe toegang tot uw rekening in staat gesteld met banken concurrerende diensten aan te bieden.

Voorstanders vinden dat de financiële dienstverlening achterblijft. Banken bezitten het monopolie op uw betaalgegevens, waardoor er niet voldoende innovatie plaatsvindt. Met deze nieuwe mogelijkheden kunnen bedrijven direct met de banken concurreren.

Tegenstanders stellen dat betalingsgegevens heel veel zeggen over mensen. Ze vrezen dat te veel bedrijven op uw rekening willen kijken en dat het toestemming geven te gemakkelijk wordt. Bedrijven als Google en Facebook zouden erg geïnteresseerd zijn om uw betaalgedrag te koppelen met andere gegevens.

Standpunten

'Bedrijven mogen met uw toestemming toegang krijgen tot uw betaalrekening en uw betaalgegevens.'

Eens:

50+

CDA

CU

D66

DENK

FvD

GL

PvdA

SGP

VVD

Oneens:

PvdD

PVV

SP

* in alfabetische volgorde.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 3

Het schiet te ver door dat in bepaalde wijken nieuwe huurders door de politie worden gescreend.

oneens
geen mening
eens

Screenen van huurders schiet door

Screenen van huurders

Overschie van Peter Hilton [CC BY-NC-SA 2.0]

De politie bleek in achttien gemeenten nieuwe huurders in bepaalde wijken te screenen. Dat was wettelijk niet toegestaan. Daarop heeft de minister de wet aangepast.

Gemeenten kunnen per 1 januari 2017 wijken aanwijzen waar een screening geldt voor nieuwe huurders. Zodra een woning­zoekende zich meldt, stelt de politie een overzicht samen van alle relevante gegevens van de afgelopen vier jaar die zij over de woningzoekende in haar systemen heeft staan. Ook informatie over gezinsleden wordt daarbij meegenomen. Op basis van deze gegevens beslist de burgemeester of de woningzoekende in de wijk mag wonen, eventueel met voorwaarden waaraan de woningzoekende zich moet houden.

Voorstanders van het screenen denken dat hiermee kan worden voorkomen dat wijken met veel criminaliteit of overlast verder verzwakken.

Tegenstanders vinden het te ver gaan dat de overheid bepaalt waar mensen wel of niet mogen wonen. Concentratie van bepaalde groepen kan ook worden tegengegaan door de sociale woningen over de stad te verdelen. Bovendien gebruikt 90% van de gemeenten deze aanpak niet, dus zijn er blijkbaar voldoende andere manieren om overlast aan te pakken.

Standpunten

'Het schiet te ver door dat in bepaalde wijken nieuwe huurders door de politie worden gescreend.'

Eens:

DENK

PvdD

SP

 
 
Onbekend:

FvD

Oneens:

50+

CDA

CU

D66

GL

PvdA

PVV

SGP

VVD

* in alfabetische volgorde. Forum voor Democratie heeft geen standpunt over deze stelling gegeven.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 4

Om te controleren op fraude mogen zorgverzekeraars zonder toestemming in medische dossiers van mensen kijken.

oneens
geen mening
eens

Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars

inzage medisch dossier

geen titel van Darko Stojanovic [CC0 Public Domain]

Als er vermoedens van fraude in de zorg zijn, moeten zorgverzekeraars een stappenplan volgen om te kunnen vaststellen of er gefraudeerd is. Elke stap in het stappenplan graaft iets dieper in de (medische) gegevens. Als een stap geen duidelijkheid geeft, mag de zorgverzekeraar de volgende stap nemen. Als laatste stap mag de zorgverzekeraar zonder toestemming te vragen in medische dossiers van mensen kijken.

Voorstanders menen dat het medisch beroepsgeheim wel mag worden ingeperkt om fraude aan te pakken. Bovendien gebeurt de inzage altijd onder verantwoordelijkheid van een arts van de zorgverzekeraar met een beroepsgeheim.

Tegenstanders constateren dat de fraude slechts 0,04% bedraagt van het totale budget. Bovendien wordt de fraude in 80% van de gevallen niet door de patiënten maar door de zorgverlener of anderen gepleegd. Zo wordt het medisch beroepsgeheim bij onschuldige en onverdachte ;'/'/mensen geschonden.

Standpunten

'Om te controleren op fraude mogen zorgverzekeraars zonder toestemming in medische dossiers van mensen kijken.'

Eens:

CDA

PvdA

PVV

SGP

VVD

Oneens:

50+

CU

D66

DENK

FvD

GL

PvdD

SP

* in alfabetische volgorde.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 5

Medische gegevens moeten alleen met directe behandelaars worden uitgewisseld.

oneens
geen mening
eens

Specifieke toestemming delen medische gegevens

uitwisselen medische gegevens

geen titel van vjohns1580 [CC0 Public Domain]

Voor het uitwisselen van uw medische gegevens moet u toestemming geven. Bij uitwisseling via het landelijke elektronisch patiëntendossier LSP kan dat niet per zorgverlener maar alleen per categorie van zorgverleners. Daarmee krijgen ook mensen toestemming om in uw medische gegevens te kijken terwijl u niet bij hen in behandeling bent.

Er zijn andere systemen waarbij het wel mogelijk is specifiek aan behandelende zorgverleners toestemming te geven, maar die systemen zijn niet landelijk ingevoerd.

Voorstanders van specifieke toestemming constateren dat het LSP ondeugdelijk is ontworpen maar toch landelijk wordt uitgerold. Er moet meer ruimte komen voor systemen waarbij je via je huisarts of direct bij je behandelaar specifiek toestemming geeft voor het inzien van je gegevens.

Tegenstanders vinden het huidige systeem een werkbare oplossing. Het is belangrijker dat gegevens snel gedeeld kunnen worden dan dat dat vanwege privacyregels moeilijk wordt gemaakt.

Standpunten

'Medische gegevens moeten alleen met directe behandelaars worden uitgewisseld.'

Eens:

50+

CU

D66

GL

PvdD

PVV

SP

Oneens:

CDA

DENK

PvdA

SGP

VVD

 
 
Onbekend:

FvD

* in alfabetische volgorde. Forum voor Democratie heeft geen standpunt over deze stelling gegeven.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 6

Van leerlingen die op school extra ondersteuning krijgen, moeten hun beperkingen of gedragsproblemen worden geregistreerd.

oneens
geen mening
eens

Registratie beperkingen leerlingen

Sinds 1 augustus 2014 komen leerlingen met een beperking of een gedragsprobleem op een reguliere school terecht. Van deze leerlingen worden bepaalde (medische) gegevens over hun beperkingen door de scholen geregistreerd. De gegevens worden gekoppeld aan het burgerservicenummer (BSN) en zijn voor samenwerkingsverbanden van scholen, het ministerie van onderwijs en DUO beschikbaar.

Voorstanders willen hiermee voorkomen dat deze groep, die extra hulp nodig heeft, uit het zicht raakt tussen de andere leerlingen en daardoor mogelijk minder goed onderwijs krijgt. Ook kan het handig zijn om te kijken waar extra geld voor ondersteuning nodig is.

Tegenstanders vinden het een onnodige schending van de medische privacy van leerlingen. Scholen zijn prima zelf in staat het onderwijs zo in te richten dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen. Daar is geen extra controle door samenwerkingsverbanden, DUO of het ministerie voor nodig.

Standpunten

'Van leerlingen die op school extra ondersteuning krijgen, moeten hun beperkingen of gedragsproblemen worden geregistreerd.'

Eens:

50+

CDA

D66

DENK

GL

PvdA

PVV

SP

VVD

Oneens:

CU

PvdD

SGP

 
 
Onbekend:

FvD

* in alfabetische volgorde. Forum voor Democratie heeft geen standpunt over deze stelling gegeven.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 7

De politie moet de kentekens van alle passerende auto's fotograferen en opslaan.

oneens
geen mening
eens

Kentekencamera's van de politie langs de wegen

Vanaf 1 januari 2019 worden met circa 800 vaste en mobiele kentekencamera's de kentekens van passerende automobilisten vastgelegd. De gegevens worden vier weken bewaard en mogen gedurende die tijd doorzocht worden om voortvluchtigen of mogelijke verdachten van ernstige misdrijven te vinden. Ook de AIVD krijgt toegang tot de informatie.

Voorstanders denken dat de politie meer misdrijven kan oplossen als men direct na een misdrijf kan zien wie in de buurt was. Ook kunnen gezochte personen sneller worden getraceerd.

Tegenstanders zien hier weer een volgende stap in naar een alles controlerende overheid. Nu geldt het nog voor ernstige misdrijven, maar het is goed denkbaar dat dat criterium steeds losser wordt gehanteerd zodat ook voor kleinere zaken het reisgedrag van mensen wordt nagekeken en beoordeeld.

Standpunten

'De politie moet de kentekens van alle passerende auto's fotograferen en opslaan. '

Eens:

50+

CDA

CU

DENK

PvdA

PVV

SGP

VVD

Oneens:

D66

GL

PvdD

SP

 
 
Onbekend:

FvD

* in alfabetische volgorde. Forum voor Democratie heeft geen standpunt over deze stelling gegeven.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 8

Het moet verboden blijven dat de belastingdienst kentekencamera's inzet.

oneens
geen mening
eens

Verbod kentekencamera's belastingdienst

De belastingdienst gebruikte kentekencamera's om te controleren of automobilisten wel voldoende belasting betaalden. Maar het volgen van automobilisten met behulp van kentekencamera's werd door de Hoge Raad in 2017 verboden. Vervolgens concludeerde de minister dat kentekencamera's dus wel kunnen, zolang automobilisten maar niet worden gevolgd.

Nu mag de belastingdienst sinds 1 januari 2019 kentekencamera's gebruiken om te controleren op drie specifieke regelingen. De belastingdienst gebruikt daarbij naast eigen camera's ook de 800 kentekencamera's van de politie.

Voorstanders van de inzet van camera's vinden het niet kunnen dat belasting wordt ontdoken. Deze extra controle kan volgens de staatssecretaris enkele miljoenen euro's per jaar aan belastingopbrengsten opleveren.

Tegenstanders vrezen dat hiermee een principiële stap is gezet en er veel meer controles op het reisgedrag zullen gaan plaatsvinden. De belastingdienst bevestigde dat zij onderzoekt of kentekencamera's ook (weer) voor andere controles kunnen worden ingezet.

Standpunten

'Het moet verboden blijven dat de belastingdienst kentekencamera's inzet.'

Eens:

50+

FvD

PvdD

Oneens:

CDA

CU

D66

DENK

GL

PvdA

PVV

SGP

SP

VVD

* in alfabetische volgorde.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 9

De politie mag stiekem inbreken op computers en laptops van burgers.

oneens
geen mening
eens

Hacken door politie

Hacken door politie

geen titel van PeteLinforth [CC0 Public Domain]

Opsporingsdiensten, waaronder de politie, krijgen de bevoegdheid om stiekem in te breken op uw computer of mobiele telefoon, maar ook op andere elektronische apparaten, zoals bijvoorbeeld tablet, router, internetserver, USB-stick, slimme meter, navigatiesysteem of geavanceerd horloge. Zij mogen deze apparaten op afstand doorzoeken en een tijdlang afluisteren. De aangetroffen gegevens mogen worden gekopieerd of ontoegankelijk worden gemaakt.

Voorstanders vinden dit vooral nodig omdat communicatie steeds vaker versleuteld plaatsvindt. Aftappen van verdachten is dan niet meer effectief, maar door in te breken op apparaten kunnen (belastende) gegevens wel worden verzameld.

Tegenstanders constateren dat mensen steeds vaker hun hele privéleven op computers of mobieltjes hebben staan, waaronder ook veel gegevens van anderen. Het gaat te ver als de politie daarin mag rondkijken. Bovendien krijgt de politie belang bij fouten in de software van apparaten, zodat ze daarmee kunnen inbreken. De politie behoort onveiligheden in apparaten niet te gebruiken maar te melden bij de makers.

Standpunten

'De politie mag stiekem inbreken op computers en laptops van burgers.'

Eens:

CDA

CU

D66

PvdA

SGP

VVD

 
 
Onbekend:

FvD

Oneens:

50+

DENK

GL

PvdD

PVV

SP

* in alfabetische volgorde. Forum voor Democratie heeft geen standpunt over deze stelling gegeven.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 10

Er moet meer geld naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

oneens
geen mening
eens

Meer geld naar Autoriteit Persoonsgegevens

autoriteit persoonsgegevens

Logo Autoriteit Persoonsgegevens van Privacy Barometer [CC0 Public Domain]

Doordat er steeds meer gegevens van mensen worden verwerkt, krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het steeds drukker. Daarbij krijgt de toezichthouder ook nog eens meer taken toebedeeld. Zo is er sinds 1 januari 2016 een meldplicht voor datalekken en geldt sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AP moet toezien op deze privacyregels en klachten en meldingen registreren en onderzoeken. De toezichthouder heeft laten weten dat ze te weinig capaciteit heeft.

Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens was in 2017 circa 7,8 miljoen euro en in 2018 circa 12,8 miljoen euro.

Tegenstanders stellen dat er sinds 2016 al 6 miljoen euro extra naar de AP is gegaan voor de nieuwe taken. Het moet eerst maar blijken dat de capaciteit voor goed toezicht tekortschiet.

Voorstanders constateren dat de AP nauwelijks in staat blijkt te zijn om klachten en meldingen goed af te handelen. Een onderzoek naar de financiering van de AP wees uit dat er minimaal 16 miljoen maar waarschijnlijk meer dan 20 miljoen euro nodig is om toezicht te kunnen houden en de hoeveelheid klachten en meldingen te kunnen afhandelen.

Standpunten

'Er moet meer geld naar de Autoriteit Persoonsgegevens.'

Eens:

50+

CU

D66

DENK

GL

PvdD

SP

Oneens:

CDA

PvdA

PVV

SGP

VVD

 
 
Onbekend:

FvD

* in alfabetische volgorde. Forum voor Democratie heeft geen standpunt over deze stelling gegeven.
pas stem aan
naar volgende stelling
terug naar de stelling
standpunt partijen
< terug
toelichting

Stelling 11

De inlichtingendiensten mogen grootschalig het internet afluisteren.

oneens
geen mening
eens

Grootschalig afluisteren door AIVD

Sinds 1 mei 2018 zijn de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink verruimd. Zo mogen de inlichtingendiensten het internet grootschalig afluisteren, gegevensbestanden van bedrijven kopiëren, elk elektronisch apparaat hacken en gegevens ongezien met het buitenland delen. Verzamelde gegevens mogen met andere bronnen worden gekoppeld en op basis van profielen worden doorzocht. Daarnaast mogen ze een geheime DNA-databank aanleggen.

Voorstanders denken dat dit nodig is om terroristische aanslagen te voorkomen of de daders achteraf op te sporen. Veel communicatie gaat elektronisch, dus moet de AIVD ook de bevoegdheden hebben om daar te kunnen controleren.

Tegenstanders vinden dat de verruiming te ver is doorgeschoten. Zo zijn veel bevoegdheden, waaronder het grootschalig afluisteren van internet, niet duidelijk afgebakend. Terrorisme-bestrijding is de afgelopen 15 jaar ook heel goed mogelijk gebleken zonder al die nieuwe bevoegdheden.

Standpunten

'De inlichtingendiensten mogen grootschalig het internet afluisteren.'

Eens:

50+

CDA

CU

D66

PvdA

PVV

SGP

VVD

Oneens:

DENK

FvD

GL

PvdD

SP

* in alfabetische volgorde.
pas stem aan
bereken mijn resultaat
terug naar de stelling
standpunt partijen

Overeenkomst

Uw gegeven mening komt het meest overeen met de bovenste partij(en).

grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk
grafiekbalk

Overeenkomst

In onderstaande tabel ziet u uw gegeven mening naast de standpunten van de politieke partijen.

 

Uw stem

1. Vingerafdrukken op ID-kaart
2. Toegang tot uw financiële gegevens
3. Screenen van huurders schiet door
4. Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars
5. Specifieke toestemming delen medische gegevens
6. Registratie beperkingen leerlingen
7. Kentekencamera's van de politie langs de wegen
8. Verbod kentekencamera's belastingdienst
9. Hacken door politie
10. Meer geld naar Autoriteit Persoonsgegevens
11. Grootschalig afluisteren door AIVD
Veeg naar links of kantel het scherm. →
overzicht alle stellingen
bekijk uitkomst in detail
Deel via:

Privacy

Privacy Stemwijzer verzamelt met het beschikbaar stellen van deze website in sommige gevallen persoonsgegevens. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen gegevens alleen worden verzameld als dat noodzakelijk is voor concrete doeleinden.

Algemeen
De gegevens die we van u opgeslagen hebben, worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hieronder aangegeven. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Wel kan er een wettelijke plicht gelden om gegevens te overhandigen aan overheidsinstanties. Wij houden ons aan de wettelijke regels die hiervoor gelden.

Bezoek website
Zodra u de website bezoekt, legt Privacy Stemwijzer uw ip-adres vast. Dat is noodzakelijk om de inhoud van de website naar u te kunnen verzenden. Daarnaast slaan we het ip-adres tijdelijk op om mogelijk oneigenlijk gebruik van de website tegen te kunnen gaan. De ip-adressen worden na een maand vernietigd.

Privacy Stemwijzer telt het aantal bezoekers. Hiervoor wordt uw ip-adres geanonimiseerd (via hashing) opgeslagen. Privacy Stemwijzer maakt geen gebruik van cookies.

De verbinding waarover u contact maakt met de website is beveiligd. Hiervoor heeft Privacy Stemwijzer een SSL-certificaat ('het slotje' in uw browser) ingesteld.

stemwijzer
Privacy Stemwijzer verzamelt geen gegevens over uw keuzes of de uiteindelijk uitkomst van de stemwijzer. De stemwijzer draait volledig lokaal op uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone. Er worden geen gegevens teruggezonden naar Privacy Stemwijzer of enige andere website over uw gebruik van de stemwijzer.

De gehele Privacy Stemwijzer bestaat technisch gezien uit één webpagina, zodat niemand kan zien waar u binnen de stemwijzer op klikt of welke informatie u op de Privacy Stemwijzer raadpleegt.

terug naar de stemwijzer

Verantwoording

Stembiljet

Stemmen (uitsnede) van J.M. Luijt [CC BY 2.5]

De stellingen zijn afgeleid van (wets-)voorstellen die de afgelopen vier jaar in de Tweede en Eerste Kamer zijn behandeld. Het gaat dan om voorstellen met een behoorlijke impact op privacy.

Het gaat om voorstellen op het gebied van veiligheid, openbare orde, financiën en zorg. Elk van deze aandachtsgebieden komt terug in de stemwijzer, zodat een breed beeld van het privacy-standpunt verkregen wordt.

Sommige interessante onderwerpen komen niet terug in de Privacy Stemwijzer. De reden hiervoor is dat er bij die onderwerpen geen of weinig onderscheid in het stemgedrag van de partijen is. Die lenen zich dan niet erg goed voor het bepalen van een keuze tussen de partijen.

Kijk voor meer informatie ook eens bij de 'veelgestelde vragen'.

terug naar de stemwijzer

Veelgestelde vragen

Waarom is er een Privacy Stemwijzer?

> Privacy is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. De overheid en bedrijven willen steeds meer van ons weten en op steeds meer plekken raken onze gegevens verzeild. Privacy is voor een groeiende groep mensen een belangrijk onderwerp om hun stem op te baseren.

Hoe is de Privacy Stemwijzer tot stand gekomen?

> De Privacy Stemwijzer is samengesteld door de redactie van Privacy Barometer. Privacy Barometer volgt al sinds 2010 de ontwikkelingen in de politiek op het gebied van privacy.

Welke partijen zijn opgenomen in de stemwijzer?

> Alle partijen die de afgelopen maanden in de peilingen minimaal één zetel voor de Eerste Kamer hebben behaald.

Hoe worden de partijstandpunten bepaald?

> De stellingen zijn afgeleid van recente (wets-)voorstellen. Van de meeste partijen is daarom bekend hoe er over gestemd is. Als er in de Eerste Kamer geen stemming is geweest, wordt de stemming uit de Tweede Kamer gebruikt. De fracties in Eerste en Tweede Kamer stemmen in meer dan 90% van de gevallen hetzelfde. Als er geen stemming bekend is, is gekeken wat erover in het verkiezingsprogramma is gezegd. Dit komt alleen bij Forum voor Democratie (FvD) voor. Waar het verkiezingsprogramma geen duidelijkheid gaf, is de partij om hun standpunt gevraagd. Forum voor Democratie heeft daar niet op gereageerd, waardoor hun standpunt onbekend blijft.

Hoe komt het resultaat van de Privacy Stemwijzer tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?

> Als de door u gegeven stem overeenkomt met het standpunt, krijgt die partij een punt. Als het standpunt niet overeenkomt of onbekend is, krijgt de partij geen punt. Na elf stellingen wordt het aantal punten geteld. De partij(en) met het hoogste aantal punten heeft de grootste overeenkomst met uw gegeven mening. Die partij verschijnt bovenin het uiteindelijke resultaat.

Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?

> De stelling is zo geformuleerd dat u in algemene zin eens of oneens zou kunnen zeggen. Mocht u toch niet exact weten of u het ermee eens of oneens bent, dan kunt u 'geen mening' kiezen. De stelling wordt dan niet meegenomen in het eindresultaat.

Zijn er ook andere versies van de Privacy Stemwijzer?

> Privacy Barometer maakt sinds 2012 bij verkiezingen voor Eerste en Tweede Kamer een Privacy Stemwijzer. De stemwijzers worden wel bewaard, maar zijn niet meer online te raadplegen. De eerste versie waren eenvoudig van opzet en zijn nog wel te bekijken. U kunt ze hier vinden.

Hoe zit het met mijn privacy?

> Zie daarvoor onze privacypagina.

terug naar de stemwijzer

Over ons

logo privacy barometer

Logo Privacy Barometer van Privacy Barometer [CC BY-ND 4.0]

Privacy Stemwijzer is een uitgave van Privacy Barometer.

Privacy Barometer is een particulier initiatief dat de actuele stand van de politiek over privacy volgt. Wij zijn niet gebonden aan enige politieke partij of beweging.

U kunt ons bereiken via telefoon/Signal op 06 3437 2165 of via redactie@privacybarometer.nl. Het is mogelijk ons versleutelde email-berichten te sturen. Gebruik hiervoor onze OpenPGP sleutel. Lees deze instructie hoe je zelf versleutelde berichten kan versturen via email.

U vindt ons ook op Twitter en Facebook, of kijk op onze website.

terug naar de stemwijzer

Overzicht stellingen en standpunten

Hieronder ziet u in één overzicht alle stellingen en de bijbehorende toelichting. Ook ziet u wat het standpunt van de politieke partijen over deze stellingen is. Uw eigen antwoorden op de stellingen wordt niet in het overzicht weergegeven.

1. Vingerafdrukken op ID-kaart

Stelling: Vingerafdrukken van mensen moeten op de identiteitskaart worden opgenomen.

De Europese Commissie presenteerde op 17 april 2018 een voorstel dat op nieuwe paspoorten en identiteitskaarten gegevens van gezichtskenmerken en vingerafdrukken opgeslagen moeten worden.

Voorstanders stellen dat de identiteit van mensen zo beter gecontroleerd kan worden. Terrorisme en misdrijven kunnen daarmee beter bestreden worden.

Tegenstanders vinden het doorgeschoten controledrang. Ze constateren dat de vingerafdrukken die voor dit doel al sinds 2009 in het paspoort worden opgenomen, nergens door opsporingsdiensten worden uitgelezen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat meer dan 20% van de opgeslagen vingerafdrukken fouten bevat, waardoor het geen betrouwbaar middel is.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

CDA

CU

PVV

SGP

VVD

Oneens:

D66

DENK

FvD

GL

PvdA

PvdD

SP

2. Toegang tot uw financiële gegevens

Stelling: Bedrijven mogen met uw toestemming toegang krijgen tot uw betaalrekening en uw betaalgegevens.

Een Europese richtlijn bepaalt dat bedrijven uw betalingsgeschiedenis bij banken mogen opvragen als u daar toestemming voor geeft. Ook mogen bedrijven met uw toestemming betalingen van uw rekening doen. Bedrijven worden met deze directe toegang tot uw rekening in staat gesteld met banken concurrerende diensten aan te bieden.

Voorstanders vinden dat de financiële dienstverlening achterblijft. Banken bezitten het monopolie op uw betaalgegevens, waardoor er niet voldoende innovatie plaatsvindt. Met deze nieuwe mogelijkheden kunnen bedrijven direct met de banken concurreren.

Tegenstanders stellen dat betalingsgegevens heel veel zeggen over mensen. Ze vrezen dat te veel bedrijven op uw rekening willen kijken en dat het toestemming geven te gemakkelijk wordt. Bedrijven als Google en Facebook zouden erg geïnteresseerd zijn om uw betaalgedrag te koppelen met andere gegevens.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

CDA

CU

D66

DENK

FvD

GL

PvdA

SGP

VVD

Oneens:

PvdD

PVV

SP

3. Screenen van huurders schiet door

Stelling: Het schiet te ver door dat in bepaalde wijken nieuwe huurders door de politie worden gescreend.

De politie bleek in achttien gemeenten nieuwe huurders in bepaalde wijken te screenen. Dat was wettelijk niet toegestaan. Daarop heeft de minister de wet aangepast.

Gemeenten kunnen per 1 januari 2017 wijken aanwijzen waar een screening geldt voor nieuwe huurders. Zodra een woning­zoekende zich meldt, stelt de politie een overzicht samen van alle relevante gegevens van de afgelopen vier jaar die zij over de woningzoekende in haar systemen heeft staan. Ook informatie over gezinsleden wordt daarbij meegenomen. Op basis van deze gegevens beslist de burgemeester of de woningzoekende in de wijk mag wonen, eventueel met voorwaarden waaraan de woningzoekende zich moet houden.

Voorstanders van het screenen denken dat hiermee kan worden voorkomen dat wijken met veel criminaliteit of overlast verder verzwakken.

Tegenstanders vinden het te ver gaan dat de overheid bepaalt waar mensen wel of niet mogen wonen. Concentratie van bepaalde groepen kan ook worden tegengegaan door de sociale woningen over de stad te verdelen. Bovendien gebruikt 90% van de gemeenten deze aanpak niet, dus zijn er blijkbaar voldoende andere manieren om overlast aan te pakken.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

DENK

PvdD

SP

 
 
Onbekend:

FvD

Oneens:

50+

CDA

CU

D66

GL

PvdA

PVV

SGP

VVD

4. Inzage medische dossiers door zorgverzekeraars

Stelling: Om te controleren op fraude mogen zorgverzekeraars zonder toestemming in medische dossiers van mensen kijken.

Als er vermoedens van fraude in de zorg zijn, moeten zorgverzekeraars een stappenplan volgen om te kunnen vaststellen of er gefraudeerd is. Elke stap in het stappenplan graaft iets dieper in de (medische) gegevens. Als een stap geen duidelijkheid geeft, mag de zorgverzekeraar de volgende stap nemen. Als laatste stap mag de zorgverzekeraar zonder toestemming te vragen in medische dossiers van mensen kijken.

Voorstanders menen dat het medisch beroepsgeheim wel mag worden ingeperkt om fraude aan te pakken. Bovendien gebeurt de inzage altijd onder verantwoordelijkheid van een arts van de zorgverzekeraar met een beroepsgeheim.

Tegenstanders constateren dat de fraude slechts 0,04% bedraagt van het totale budget. Bovendien wordt de fraude in 80% van de gevallen niet door de patiënten maar door de zorgverlener of anderen gepleegd. Zo wordt het medisch beroepsgeheim bij onschuldige en onverdachte ;'/'/mensen geschonden.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

CDA

PvdA

PVV

SGP

VVD

Oneens:

50+

CU

D66

DENK

FvD

GL

PvdD

SP

5. Specifieke toestemming delen medische gegevens

Stelling: Medische gegevens moeten alleen met directe behandelaars worden uitgewisseld.

Voor het uitwisselen van uw medische gegevens moet u toestemming geven. Bij uitwisseling via het landelijke elektronisch patiëntendossier LSP kan dat niet per zorgverlener maar alleen per categorie van zorgverleners. Daarmee krijgen ook mensen toestemming om in uw medische gegevens te kijken terwijl u niet bij hen in behandeling bent.

Er zijn andere systemen waarbij het wel mogelijk is specifiek aan behandelende zorgverleners toestemming te geven, maar die systemen zijn niet landelijk ingevoerd.

Voorstanders van specifieke toestemming constateren dat het LSP ondeugdelijk is ontworpen maar toch landelijk wordt uitgerold. Er moet meer ruimte komen voor systemen waarbij je via je huisarts of direct bij je behandelaar specifiek toestemming geeft voor het inzien van je gegevens.

Tegenstanders vinden het huidige systeem een werkbare oplossing. Het is belangrijker dat gegevens snel gedeeld kunnen worden dan dat dat vanwege privacyregels moeilijk wordt gemaakt.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

CU

D66

GL

PvdD

PVV

SP

Oneens:

CDA

DENK

PvdA

SGP

VVD

 
 
Onbekend:

FvD

6. Registratie beperkingen leerlingen

Stelling: Van leerlingen die op school extra ondersteuning krijgen, moeten hun beperkingen of gedragsproblemen worden geregistreerd.

Sinds 1 augustus 2014 komen leerlingen met een beperking of een gedragsprobleem op een reguliere school terecht. Van deze leerlingen worden bepaalde (medische) gegevens over hun beperkingen door de scholen geregistreerd. De gegevens worden gekoppeld aan het burgerservicenummer (BSN) en zijn voor samenwerkingsverbanden van scholen, het ministerie van onderwijs en DUO beschikbaar.

Voorstanders willen hiermee voorkomen dat deze groep, die extra hulp nodig heeft, uit het zicht raakt tussen de andere leerlingen en daardoor mogelijk minder goed onderwijs krijgt. Ook kan het handig zijn om te kijken waar extra geld voor ondersteuning nodig is.

Tegenstanders vinden het een onnodige schending van de medische privacy van leerlingen. Scholen zijn prima zelf in staat het onderwijs zo in te richten dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen. Daar is geen extra controle door samenwerkingsverbanden, DUO of het ministerie voor nodig.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

CDA

D66

DENK

GL

PvdA

PVV

SP

VVD

Oneens:

CU

PvdD

SGP

 
 
Onbekend:

FvD

7. Kentekencamera's van de politie langs de wegen

Stelling: De politie moet de kentekens van alle passerende auto's fotograferen en opslaan.

Vanaf 1 januari 2019 worden met circa 800 vaste en mobiele kentekencamera's de kentekens van passerende automobilisten vastgelegd. De gegevens worden vier weken bewaard en mogen gedurende die tijd doorzocht worden om voortvluchtigen of mogelijke verdachten van ernstige misdrijven te vinden. Ook de AIVD krijgt toegang tot de informatie.

Voorstanders denken dat de politie meer misdrijven kan oplossen als men direct na een misdrijf kan zien wie in de buurt was. Ook kunnen gezochte personen sneller worden getraceerd.

Tegenstanders zien hier weer een volgende stap in naar een alles controlerende overheid. Nu geldt het nog voor ernstige misdrijven, maar het is goed denkbaar dat dat criterium steeds losser wordt gehanteerd zodat ook voor kleinere zaken het reisgedrag van mensen wordt nagekeken en beoordeeld.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

CDA

CU

DENK

PvdA

PVV

SGP

VVD

Oneens:

D66

GL

PvdD

SP

 
 
Onbekend:

FvD

8. Verbod kentekencamera's belastingdienst

Stelling: Het moet verboden blijven dat de belastingdienst kentekencamera's inzet.

De belastingdienst gebruikte kentekencamera's om te controleren of automobilisten wel voldoende belasting betaalden. Maar het volgen van automobilisten met behulp van kentekencamera's werd door de Hoge Raad in 2017 verboden. Vervolgens concludeerde de minister dat kentekencamera's dus wel kunnen, zolang automobilisten maar niet worden gevolgd.

Nu mag de belastingdienst sinds 1 januari 2019 kentekencamera's gebruiken om te controleren op drie specifieke regelingen. De belastingdienst gebruikt daarbij naast eigen camera's ook de 800 kentekencamera's van de politie.

Voorstanders van de inzet van camera's vinden het niet kunnen dat belasting wordt ontdoken. Deze extra controle kan volgens de staatssecretaris enkele miljoenen euro's per jaar aan belastingopbrengsten opleveren.

Tegenstanders vrezen dat hiermee een principiële stap is gezet en er veel meer controles op het reisgedrag zullen gaan plaatsvinden. De belastingdienst bevestigde dat zij onderzoekt of kentekencamera's ook (weer) voor andere controles kunnen worden ingezet.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

FvD

PvdD

Oneens:

CDA

CU

D66

DENK

GL

PvdA

PVV

SGP

SP

VVD

9. Hacken door politie

Stelling: De politie mag stiekem inbreken op computers en laptops van burgers.

Opsporingsdiensten, waaronder de politie, krijgen de bevoegdheid om stiekem in te breken op uw computer of mobiele telefoon, maar ook op andere elektronische apparaten, zoals bijvoorbeeld tablet, router, internetserver, USB-stick, slimme meter, navigatiesysteem of geavanceerd horloge. Zij mogen deze apparaten op afstand doorzoeken en een tijdlang afluisteren. De aangetroffen gegevens mogen worden gekopieerd of ontoegankelijk worden gemaakt.

Voorstanders vinden dit vooral nodig omdat communicatie steeds vaker versleuteld plaatsvindt. Aftappen van verdachten is dan niet meer effectief, maar door in te breken op apparaten kunnen (belastende) gegevens wel worden verzameld.

Tegenstanders constateren dat mensen steeds vaker hun hele privéleven op computers of mobieltjes hebben staan, waaronder ook veel gegevens van anderen. Het gaat te ver als de politie daarin mag rondkijken. Bovendien krijgt de politie belang bij fouten in de software van apparaten, zodat ze daarmee kunnen inbreken. De politie behoort onveiligheden in apparaten niet te gebruiken maar te melden bij de makers.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

CDA

CU

D66

PvdA

SGP

VVD

 
 
Onbekend:

FvD

Oneens:

50+

DENK

GL

PvdD

PVV

SP

10. Meer geld naar Autoriteit Persoonsgegevens

Stelling: Er moet meer geld naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doordat er steeds meer gegevens van mensen worden verwerkt, krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het steeds drukker. Daarbij krijgt de toezichthouder ook nog eens meer taken toebedeeld. Zo is er sinds 1 januari 2016 een meldplicht voor datalekken en geldt sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AP moet toezien op deze privacyregels en klachten en meldingen registreren en onderzoeken. De toezichthouder heeft laten weten dat ze te weinig capaciteit heeft.

Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens was in 2017 circa 7,8 miljoen euro en in 2018 circa 12,8 miljoen euro.

Tegenstanders stellen dat er sinds 2016 al 6 miljoen euro extra naar de AP is gegaan voor de nieuwe taken. Het moet eerst maar blijken dat de capaciteit voor goed toezicht tekortschiet.

Voorstanders constateren dat de AP nauwelijks in staat blijkt te zijn om klachten en meldingen goed af te handelen. Een onderzoek naar de financiering van de AP wees uit dat er minimaal 16 miljoen maar waarschijnlijk meer dan 20 miljoen euro nodig is om toezicht te kunnen houden en de hoeveelheid klachten en meldingen te kunnen afhandelen.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

CU

D66

DENK

GL

PvdD

SP

Oneens:

CDA

PvdA

PVV

SGP

VVD

 
 
Onbekend:

FvD

11. Grootschalig afluisteren door AIVD

Stelling: De inlichtingendiensten mogen grootschalig het internet afluisteren.

Sinds 1 mei 2018 zijn de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink verruimd. Zo mogen de inlichtingendiensten het internet grootschalig afluisteren, gegevensbestanden van bedrijven kopiëren, elk elektronisch apparaat hacken en gegevens ongezien met het buitenland delen. Verzamelde gegevens mogen met andere bronnen worden gekoppeld en op basis van profielen worden doorzocht. Daarnaast mogen ze een geheime DNA-databank aanleggen.

Voorstanders denken dat dit nodig is om terroristische aanslagen te voorkomen of de daders achteraf op te sporen. Veel communicatie gaat elektronisch, dus moet de AIVD ook de bevoegdheden hebben om daar te kunnen controleren.

Tegenstanders vinden dat de verruiming te ver is doorgeschoten. Zo zijn veel bevoegdheden, waaronder het grootschalig afluisteren van internet, niet duidelijk afgebakend. Terrorisme-bestrijding is de afgelopen 15 jaar ook heel goed mogelijk gebleken zonder al die nieuwe bevoegdheden.

Standpunt van de politieke partijen over deze stelling, in alfabetische volgorde:

Eens:

50+

CDA

CU

D66

PvdA

PVV

SGP

VVD

Oneens:

DENK

FvD

GL

PvdD

SP

terug